معرفی رشته حسابداری کاردانش

رشته حسابداری

حسابداری

یکی از رشته های دیگر که در کاردانش شهید باهنر اجرا می شود رشته حسابداری است.بروشور تهیه شده برای معرفی این رشته به دانش آموزان ووالدین پایه نهم متوسطه اول در نظر گرفته شده است.

برای دانش آموزان پایه های اول تاچهارم  فعلی رشته کاردانش هم بسیار مفید خواهد بود همکاران محترم رشته حسابداری لطفا این بروشور را درکلاس مجازی رشته فوق قرار دهند.

معرفی رشته حسابداری درکاردانش باهنر