روان شناسی ومشاوره خانواده

در دوره اگر بخواهیم می توانیم به آموزش های تخصصی روان شناسی ومشاوره خانواده می پردازیم

این آموزش ها به ما می آموزد که چگونه تفکرات غیر منقی خود را تغییر دهیم