10000 تومان

توضیحات

معرفی  دوره آموزشی  اگر بخواهیم می توانیم

این دوره افکار اشتباه وغیر منطقی مردم را به چالش می کشد.

این دوره برای چه کسانی لازم است ؟ این دوره به درد کسانی می خورد که تفکرات اشباه دارند و دوست دارند اشتباهات خود را اصلاح نمایند.

اگر شما هم معتقد هستید که دیگران خوشبخت هستند و شما بد بخت؟

قربانی شرایط هستید؟

باید عصبانیت تان را خالی کنید؟

حتما باید آدم کامل وبی نقصی باشید؟

اگر چنین طرز فکرهای دارید،بی شک از زندگی لذت نخواهید برد.غم وغصه معلول باورهای غلط « یعنی حرف هایی که با خودتان می زنید» است.

این دوره با ارائه فنون ساده وکاربردی روان شناسی به شما پیشنهاد می دهد که باورهای غلط رایج را بازنگری واصلاح کنید.

اگر بخواهیم می توانیم

قسمت اول

 در قسمت اول این دوره تفکر غلط اشتباه نکردن را مورد بررسی قرار می دهیم ودر پایان راه حل این مشکل را ارائه می دهیم.

اگر بخواهیم می توانیم

قسمت دوم

در قسمت دوم این دوره تفکر غلط در هر کاری خوب باش را مورد بررسی قرار می دهیم ودر پایان راه حل این مشکل را ارائه می دهیم.

اگر بخواهیم می توانیم

قسمت سوم

در قسمت سوم این دوره تفکر غلط خود افشایی نکن  را مورد بررسی قرار می دهیم ودر پایان راه حل این مشکل را ارائه می دهیم.

اگر بخواهیم می توانیم

قسمت چهارم

در قسمت چهارم این دوره تفکر غلط قربانی شرایط هستی را مورد بررسی قرار می دهیم ودر پایان راه حل این مشکل را ارائه می دهیم.

اگر بخواهیم می توانیم

قسمت پنجم

در قسمت پنجم این دوره تفکر غلط بقیه خوشحال هستند  را مورد بررسی قرار می دهیم ودر پایان راه حل این مشکل را ارائه می دهیم.

اگر… می توانیم

قسمت ششم

در قسمت ششم این دوره تفکر  غلط عصبانیت خود را بیرون بریز را مورد بررسی قرار می دهیم ودر پایان راه حل این مشکل را ارائه می دهیم.

اگر…می توانیم

قسمت دهم

در قسمت دهم این دوره تفکر غلط خوشبختی لیاقت می خواهد را مورد بررسی قرار می دهیم ودر پایان راه حل این مشکل را ارائه می دهیم.