عقد زن ومرد برای زندگی مشترک زیر یک سقف را ازدواج می گویند. ازدواج در نهایت باید به خوشبختی زن ومرد تبدیل شود. در غیر این صورت از زندگی رضایت نخواهند داشت.